Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể Quận 4 đánh giá kế hoạch thực hiện năm 2023

Sáng ngày 10/01/2024, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể Quận 4 tổ chức họp đánh giá kế hoạch thực hiện năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch UBND Quận 4 chủ trì cuộc họp
                                                     Trưởng Phòng Kinh tế Quận 4 phát biểu tại cuộc họp.
Hiện nay, tổng số hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn Quận 4 là 10. Trong năm 2023, tổng giá trị sản xuất của các hợp tác xã đạt hơn 276 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Có 1 hợp tác xã đạt doanh thu bình quân là 210 tỷ đồng/năm, 2 hợp tác xã đạt doanh thu bình quân là 5,3 tỷ đồng/năm và 7 hợp tác xã đạt doanh thu bình quân là 1,3 tỷ/năm. Nhìn chung, lợi nhuận bình quân của các hợp tác xã là 50 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân của người lao động 6,5 triệu đồng/tháng.
                                      Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch UBND Quận 4 phát biểu chỉ đạo cuộc họp
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch UBND Quận 4 đề nghị các đơn vị tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo báo cáo, kế hoạch năm 2024 để có giải pháp khắc phục những hạn chế trong năm 2023, góp phần hoàn thành mục tiêu năm 2024. Đồng thời, các đơn vị cần nắm bắt, theo dõi sát các hoạt động của hợp tác xã, qua đó kịp thời báo cáo, tham mưu và đề xuất cho Ban Chỉ đạo giải quyết dứt điểm những khó khăn và những vấn đề còn tồn đọng trong quá trình hoạt động. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận 4 đề nghị Phòng Kinh tế quận tiếp tục tham mưu UBND quận triển khai thực hiện các nội dung phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn quận; tăng cường tuyên truyền, phố biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là Luật Hợp tác xã, các nghị định, thông tư hướng dẫn và chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế; xác định nhiệm vụ khả thi và phân công trách nhiệm rõ ràng trong công tác thực hiện phát triển khu vực kinh tế tập thể. Qua đó, góp phần củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của môi trường kinh doanh.
                                                                                                                                                  Phương Ngân

Giới thiệu Doanh nghiệp