TIÊU ĐIỂM :

Hội Doanh nghiệp Quận 4 sơ kết hoạt động trong quý I năm 2022

Thời gian qua, Hội Doanh nghiệp Quận 4 đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các doanh nghiệp hội viên; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, là cầu nối giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với doanh nghiệp. Hội cũng đã đề ra phương châm, nhiệm vụ đúng đắn, phù hợp tình hình, xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, kết nối hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các hội viên với doanh nghiệp trên địa bàn, hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên phục hồi sản xuất kinh doanh sau tác động của dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, các hội viên cũng đả đóng góp tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân trên địa bàn quậ. Ngoài ra, các hội viên cũng đả đóng góp tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống người lao động và người dân trên địa bàn quận trong dịp Tết Nguyên đán 2022

Thông tin doanh nghiệp

Hội Doanh nghiệp Quận 4 sơ kết hoạt động trong quý I năm 2022

Hội Doanh nghiệp Quận 4 sơ kết hoạt động trong quý I năm 2022

Thời gian qua, Hội Doanh nghiệp Quận 4 đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các doanh nghiệp hội viên; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, là cầu nối giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với doanh nghiệp. Hội cũng đã đề ra phương châm, nhiệm vụ đúng đắn, phù hợp tình hình, xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, kết nối hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các hội viên với doanh nghiệp trên địa bàn, hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên phục hồi sản xuất kinh doanh sau tác động của dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, các hội viên cũng đả đóng góp tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân trên địa bàn quậ. Ngoài ra, các hội viên cũng đả đóng góp tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống người lao động và người dân trên địa bàn quận trong dịp Tết Nguyên đán 2022

Doanh nghiệp cần biét

Giới thiệu Doanh nghiệp