Quyền - nghĩa vụ Hội viên

Quyền của Hội viên

 • Được cấp thẻ Hội viên, được tham gia Đại hội, bầu cử   đại biểu tham gia Đại hội của Hội.
 • Được thảo luận biểu quyết, chất vấn, phê bình mọi công việc, của Hội, được kiến nghị, đề bạt ý kiến của mình với các cơ quan nhà nước thông qua Hội.
 • Được ứng cử, đề cử và bầu vào Ban chấp hành Hội và các chức vụ khác của Hội.
 • Được Hội phổ biến kinh nghiệm sản xuất, bồi dưỡng nghề nghiệp, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật bằng các hình thức như: cung cấp thông tin, tài liệu, dự hội thảo, các lớp đào tạo, huấn luyện, trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tham gia, khảo sát ở trong và ngoài nước.
 • Được Hội cung cấp các thông tin pháp luật và tư vấn pháp luật liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề mà Hội viên đang hoạt động nhằm tạo điều kiện cho Hội viên chấp hành đúng các quy định pháp luật trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh của mình.
 • Được Hội giúp đỡ, bảo trợ trong các công  trình nghiên cứu riêng, các sáng kiến phát minh trong nghề, bảo vệ quyền lợi chính sách trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo đúng pháp luật của nhà nước.
 • Được Hội viên giúp đỡ, giới thiệu với các cơ sở trong và ngoài ngành để hợp đồng sản xuất, làm chuyên gia kỹ thuật…
 • Được quyền ra khỏi Hội khi không còn nhu cầu tham gia sinh hoạt.
 • Hội viên danh dự được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ các quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết.
Nghĩa vụ của Hội viên:
 • Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại Điều lệ này; thực hiện nghị quyết của Hội; tuyên truyền phát triển hội viên mới.
 • Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội, đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
 • Cung cấp thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hội.
 • Đóng lệ phí gia nhập và hội phí đầy đủ theo quy định của Hội.
 • Góp phần quảng bá và vận động các Doanh nghiệp cùng xây dựng Hội.
Chấm dứt quyền Hội viên

Những trường hợp chấm dứt quyền Hội viên:

+ Hội viên tự nguyện xin rút ra khỏi Hội cần gửi đơn cho Ban Thường trực Hội.
+ Hội viên bị khai trừ ra khỏi Hội trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Hội, làm ảnh hưởng đến thể diện, uy tín và tài chính của Hội.
+ Bị cơ quan Nhà nước đình chỉ hoạt động, bị giải thể hay bị tuyên bố phá sản.

Quyền và nghĩa vụ của hội viên chấm dứt sau khi Ban Thường trực Hội ra thông báo chấm dứt tư cách hội viên.

Ban Thường trực có trách nhiệm thông báo danh sách hội viên xin rút khỏi Hội, hội viên bị khai trừ và hội viên bị xóa tên cho tất cả các hội viên khác biết trong thời gian sớm nhất và phải niêm yết thông báo đó tại Văn phòng Hội. 

Giới thiệu Doanh nghiệp