Hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ban hành 11/10/2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022, cụ thể:

Đối tượng áp dụng Thông tư số 88/2021/TT-BTC là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế. Theo đó, về tổ chức công tác kế toán, Thông tư 88/2021/TT-BTC quy định việc bố trí người làm kế toán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do người đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quyết định.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện chế độ kế toán hướng dẫn tại Thông tư 88/2021/TT-BTC hoặc được lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ cho phù hợp với nhu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được vận dụng các quy định tại Điều 41 Luật Kế toán và các Điều 9 đến Điều 17 Nghị định 174/2016/NĐ-CP để bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán nhằm phục vụ cho việc xác định nghĩa vụ thuế.

(Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày đính kèm)
                                                                                                                                                         Phòng KT UBND Q.4

Giới thiệu Doanh nghiệp