Một số nội dung mới của Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Ngày 18/3/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Thông tư có 5 Chương và 49 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 03/5/2021.


Phòng Kinh tế Quận 4 giới thiệu một số nội dung mới quy định tại Nghị định 19/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế như sau:


Bổ sung quy định người nộp thuế có thể lựa chọn thêm các phương thức sau đây để thực hiện giao dịch thuế điện tử thông qua: (i) cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính đã được kết nối với cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; (ii) cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác (trừ điểm (i)) đã được kết nối với cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; (iii) Dịch vụ thanh toán điện tử của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã kết nối với cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để thực hiện nộp thuế điện tử.


Người nộp thuế giao dịch thuế điện tử theo hình thức nào thì phải thực hiện đăng ký giao dịch thuế điện tử theo quy định và theo hướng dẫn của từng cơ quan, tổ chức mà mình lựa chọn. Với phương thức thông qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính thì khi NNT đăng ký sẽ được Tổng cục Thuế cấp thêm 01 tài khoản để thực hiện giao dịch tại cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trên cơ sở các thông tin mà NNT đã cung cấp khi đăng ký qua các cổng này mà không cần phải đăng ký thay đổi, bổ sung.


Người nộp thuế lập và gửi hồ sơ thuế điện tử tại cổng thông tin điện tử mà NNT đã lựa chọn.


Lý do: để phù hợp với quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quỵ định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.


Về chứng từ điện tử (Điều 6 Thông tư số 19/2021/TT-BTC): Bổ sung quy định hồ sơ thuế điện tử bao gồm: xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế; tra soát thông tin nộp thuế; thủ tục bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; miễn thuế, giảm thuế; miễn tiền chậm nộp; không tính tiền chậm nộp; khoanh tiền thuế nợ; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiên phạt; gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ.


Lý do: để phù hợp với phạm vi điều chỉnh mới bổ sung tại Điều 1 Thông tư 19/2021/TT-BTC.


Về ký điện tử trong giao dịch điện tử (Điều 7 Thông tư số 19/2021/TT-BTC):


Sửa đổi quy định thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký thuế điện tử ở mức độ 4 cho người nộp thuế kể cả NNT đăng ký thuế lần đầu. Theo đó: Đối với người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế lần đầu và cấp mã số thuế theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 Thông tư số 19/2021/TT-BTC được đăng ký một số điện thoại di động duy nhất của cá nhân hoặc cá nhân là người đại diện theo pháp luật của tổ chức để nhận mã xác thực giao dịch điện tử qua “tin nhắn” khi nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử đến cơ quan thuế.


Trước đây: Theo quy định tại Khoản 8, Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT- BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính quy định: Người nộp thuế khi nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử đến cơ quan thuế không phải xác thực giao dịch điện tử mà chỉ vào cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để khai và nộp hồ sơ. Tuy nhiên, sau đó, người nộp thuế phải mang hồ sơ giấy đến cơ quan thuế sau khi đã nộp bằng điện tử để đối chiếu khi nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế đối với hồ sơ đăng ký thuế lần đầu.


Cách xác định thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp thuế điện tử của người nộp thuế và thời gian cơ quan thuế gửi thông báo, quyết định, văn bản cho người nộp thuế (Điều 8 Thông tư số 19/2021/TT-BTC):


Thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp thuế điện tử của người nộp thuế: Bổ sung quy định về tính thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử, Thời gian người nộp thuế nộp hồ sơ được xác định là trong ngày nếu hồ sơ được ký gửi thành công trong khoảng thời gian từ 00:00:00 giờ đến 23:59:59 giờ của ngày.

Trước đây: chỉ quy định người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết.


 Sửa đổi cách xác định thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử để áp dụng chung cho những loại hồ sơ thuế điện tử có tính chất tương tự nhau làm căn cứ để cơ quan thuế xác định thời gian nộp hồ sơ thuế; tính thời gian chậm nộp hồ sơ thuế hoặc tính thời gian để giải quyết hồ sơ thuế theo quy định và để phù hợp với phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Thông tư số 19/2021/TT-BTC.


Bổ sung quy định thời điểm xác nhận nộp hồ sơ khai thuế đối với hồ sơ khai thuế có bao gồm tài liệu đính kèm theo được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính được tính theo ngày người nộp thuế hoàn thành việc nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Trước đây: chỉ quy định thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử, hồ sơ khai thuế điện tử, hồ sơ hoàn thuế điện tử; đối với hồ sơ khai thuế điện tử thì chưa có quy định đối với hồ sơ khai thuế có bao gồm tài liệu đính kèm theo được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính.


Sửa đổi, bổ sung hậu quả pháp lý đối với người nộp thuế nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp tiền thuế trong thời gian cổng thông tin của Tổng cục Thuế, Cổng thông tin của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cổng của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN bị lỗi (Điều 9 Thông tư số 19/2021/TT- BTC):


Bổ sung nguyên tắc quan trọng là trường hợp cổng thông tin của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cổng của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN bị lỗi thì người nộp thuế được thực hiện giao dịch điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Người nộp thuế thực hiện việc nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại cơ quan thuế, nộp thuế qua các kênh giao dịch điện tử khác theo quy định tại khoản 2 Điều 4 hoặc bằng phương thức nộp thuế trực tiếp tại ngân hàng/KBNN theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành khi cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bị lỗi sau giờ hành chính của ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế; việc nộp hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế bằng giấy nộp vào ngày làm việc tiếp theo liền kề ngày cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bị lỗi là đúng hạn.

 

Về đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử (Điều 10 Thông tư số 19/2021/TT-BTC): Bổ sung quy định đối với từng trường hợp đăng ký cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử bằng phương thức điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã kết nối với cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.


Lý do: để phù hợp với phạm vi điều chỉnh và nguyên tắc giao dịch điện tử mới bổ sung tại Điều 1 và Điều 4 Thông tư số 19/2021/TT-BTC.


Bổ sung để chặt chẽ hơn quy định đối với địa chỉ thư điện tử đăng ký khi thực hiện giao dịch điện tử (là một trong các điều kiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế), cụ thể: Người nộp thuế được đăng ký một địa chỉ thư điện tử chính thức để nhận tất cả các thông báo trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế (địa chỉ thư điện tử này phải đồng nhất với địa chỉ thư điện tử đã đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 13 Thông tư này hoặc địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh theo cơ chế một cửa liên thông theo quy định tại Điều 14 và Điều 35 Thông tư 19/2021/TT-BTC).


Trước đây: Chỉ quy định người nộp thuế được đăng ký một địa chỉ thư điện tử chính thức để nhận tất cả các thông báo trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế.


Bổ sung quy định thủ tục đăng ký nộp thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN đối với trường họrp NNT đăng ký tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.


Trước đây: chưa quy định về việc NNT được đăng ký tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thực hiện nộp thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ T- VAN.


Về đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch điện tử (Điều 11 Thông tư số 19/2021/TT-BTC): Bổ sung quy định đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch điện tử đối với người nộp thuế đã đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đăng ký thay đổi, bổ sung về tài khoản giao dịch tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

 

Lý do: để phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc giao dịch điện tử mới bổ sung tại Điều 1, Điều 2 và Điều 4 Thông tư 19/2021/TT-BTC.


Về ngừng giao dịch với quan thuế bằng phương thức điện tử (Điều 12 Thông tư số 19/2021/TT-BTC): Tại Khoản 1, Điều 8 Luật Quản lý thuế quy định: “Người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế phải thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật này và pháp luật về giao dịch điện tử”.


Theo đó, việc giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử là bắt buộc trong trường hợp có đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử. Do đó, không còn trường hợp người nộp thuế chủ động đăng ký ngừng giao dịch điện tử với cơ quan thuế. Mà chỉ có trường hợp cơ quan Thuế ban hành Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế, Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể/chấm dứt tồn tại/chấm dứt hoạt động của cơ quan đăng ký kinh doanh thì cơ quan thuế sẽ chủ động ngừng và gửi thông báo đến người nộp thuế. Thông tư 19/2021/TT-BTC đã sửa đổi cho phù hợp với quy định này.


Trước đây: người nộp thuế được đăng ký chủ động ngừng giao dịch điện tử với cơ quan thuế khi có nhu cầu.


Về giao dịch điện tử trong đăng ký thuế (Điều 13, Điều 14 Thông tư số 19/202l/TT-BTC): Bỏ quy định người nộp thuế phải nộp hồ sơ giấy đến cơ quan thuế sau khi đã nộp bằng điện tử để đối chiếu khi nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng kỵ thuế hoặc Thông báo mã số thuế đối với hồ sơ đăng ký thuế lần đầu do hồ sơ bằng điện tử đã được cơ quan thuế xác thực điện tử thông qua số điện thoại đi động của chính cá nhân người nộp thuế hoặc cá nhân là người đại diện theo pháp luật đối với người nộp thuế là tổ chức.


Trước đây: Theo quy định tại Khoản 8, Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT- BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính quy định: Người nộp thuế phải mang hồ sơ giấy đến cơ quan thuế sau khi đã nộp bằng điện tử để đối chiếu khi nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế đối với hồ sơ đăng ký thuế lần đầu. Mở rộng phạm vi cho phép người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế lần đầu qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN để thống nhất với các dịch vụ thuế điện tử khác.


Trước đây: người nộp thuế đăng ký thuế lần đầu không được gửi điện tử qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.


Về khai thuế điện tử: Bổ sung quy định về kiểm tra, đối chiếu, thời gian cơ quan thuế chấp nhận/không chấp nhận đối với trường hợp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế bao gồm tài liệu theo quy định của pháp luật mà người nộp thuế không gửi được theo phương thức điện tử thì người nộp thuế đồng thời nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu chính đến cơ quan thuế.


Bổ sung, sửa đổi việc xử lý và trả kết quả giải quyết hồ sơ khai thuế điện tử. bao gồm các trường hợp: Cơ quan thuế gửi Thông báo bằng phương thức điện tử cho người nộp thuế, Cơ quan thuế gửi thông báo bằng phương thức điện tử qua một cửa liên thông.


Lý do: để phù hợp với Điều 13 của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.


Về quy trình nộp thuế qua cổng thông tin điện tử mà NNT lựa chọn lập chứng từ nộp NSNN: Bổ sung quy trình nộp thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thống nhất với quy trình nộp thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và tổ chức cung cấp dịch T-VAN.
Trước đây: chỉ quy định quy trình nộp thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.


Về giao dịch điện tử trong miễn giảm thuế điện tử (Điều 29 và Điều 30 Thông tư số 19/2021/TT-BTC): Bổ sung quy định mới về miễn giảm thuế điện tử, theo đó, người nộp thuế có thể gửi hồ sơ đề nghị miễn giảm thuế đến cơ quan thuế bằng phương thức điện tử (bao gồm trường hợp gửi trực tiếp đến cơ quan thuế và trường hợp người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị miễn giảm thuế điện tử đồng thời với hồ sơ hành chính về quản lý và sử dụng đất đai theo cơ chế một cửa liên thông). Thông tư quy định cụ thể về quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả bằng phương thức điện tử đối với hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế.

Lý do: để phù hợp với phạm vi điều chỉnh mới được bổ sung tại Điều 1 Thông tư và quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn Luật quản lý thuế.
                                                                                                                                                PhòngKT WEB UBND Q.4
 

Giới thiệu Doanh nghiệp