Quận 4 triển khai thực hiện Điều tra doanh nghiệp năm 2023


Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-TCTK ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc Ban hành Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2023;


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về Điều tra doanh nghiệp năm 2023 tại Công văn số 1146/UBND-TH ngày 29 tháng 03 năm 2023; Ủy ban nhân dân Quận 4 đã ban hành Công văn số 670/VP-KT ngày 30 tháng 03 năm 2023 về thực hiện điều tra doanh nghiệp trên địa bàn Quận 4 năm 2023.


Chi cục Thống kê phối hợp với Phòng kinh tế và Ủy ban nhân dân 13 phường triển khai công tác điều tra đến Doanh nghiệp thực hiện cung cấp thông tin theo hình thức trực tuyến theo Kế hoạch số 126/KH-CTK ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp cung cấp thông tin trong điều tra và gởi Báo cáo tài chính năm 2022 đến cơ quan Thống kê.


Qua đó, mỗi doanh nghiệp trên địa bàn quận sẽ được cấp một tài khoản đăng nhập, mật khẩu và thực hiện cung cấp thông tin của đơn vị theo các mẫu phiếu điện tử được thiết kế và tích hợp sẵn cho từng loại doanh nghiệp tại trang thông tin điện tử https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn(hướng dẫn chi tiết theo phụ lục kèm theo)


Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có thể liên hệ với lực lượng chuyên môn Thống kê theo số điện thoại đã được tích hợp sẵn trên hệ thống để được giải đáp các vướng mắc khi thực hiện. 

Giới thiệu Doanh nghiệp