Tài liệu truyền thông về hội nhập quốc tế trên địa bàn Quận 4 năm 2022

Căn cứ Quyết định số 3899/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch truyền thông về hội nhập quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025;

Ủy ban nhân dân Quận 4 phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế Thành phố tổ chức truyền thông về hội nhập quốc tế trên địa bàn Quận 4 năm 2022. Nội dung gồm:

  1. Thông tin cập nhật các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (EVFTA), Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương (CP-TPP) Việt Nam tham gia.
  2. Chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp của Trung ương và Thành phố.
  3. Các kỹ năng quản trị Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

    (Quét mã QR để tải tài liệu đính kèm)
                                                                                                                   Phòng KT
 

Giới thiệu Doanh nghiệp