TPHCM hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo đó, TPHCM đặt ra mục tiêu triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa trên địa bàn TPHCM nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của DN, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của DN và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Đồng thời, xác định cụ thể các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Cùng với đó, xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của các sở, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị có liên quan đến việc triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa; đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với DN nhỏ và vừa.

Về đối tượng được hỗ trợ pháp lý là DN nhỏ và vừa. Trong đó, chú trọng đối với DN nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ (là DN nhỏ và vừa có một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu 51% vốn điều lệ trở lên, trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành DN đó) và DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (là DN nhỏ và vừa được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh).

Về nội dung hỗ trợ gồm hỗ trợ hoạt động cung cấp thông tin liên quan đến DN nhỏ và vừa; hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật; hoạt động tư vấn pháp luật; trình HĐND TPHCM ban hành các chính sách pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa trên địa bàn TP.

Về nguyên tắc hỗ trợ, việc hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; không chồng chéo, trùng lắp.

Mặt khác, việc hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa được ưu tiên thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý. Cùng với đó, căn cứ nguồn lực, chương trình hỗ trợ, cơ quan, tổ chức hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa quyết định hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên như: DN nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, DN sử dụng nhiều lao động nữ hơn nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ trước. DN nhỏ và vừa sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật. DN nhỏ và vừa nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ trước được hỗ trợ trước.

Nhà nước khuyến khích và có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, DN, cá nhân tham gia thực hiện hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa; huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa.
 

Giới thiệu Doanh nghiệp