Từ ngày 01/5/2021 áp dụng biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cụ thể, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ một số biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT để phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/1/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Thông tư Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT  bao gồm 07 Điều và Phụ lục kèm theo. Phụ lục bao gồm hệ thống 102 biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh.

Hệ thống biểu mẫu được chia thành 8 nhóm, cụ thể:
Nhóm 1: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo;
Nhóm 2: Thông báo và văn bản khác do doanh nghiệp phát hành;
Nhóm 3: Mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh;
Nhóm 4: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
Nhóm 5: Thông báo và các văn bản khác của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh;
Nhóm 6: Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;
Nhóm 7: Mẫu văn bản quy định cho tổ chức, cá nhân;
Nhóm 8: Phụ lục khác

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT để đảm bảo giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh theo khung pháp lý mới, đảm bảo rõ ràng, minh bạch, thuận lợi, chuẩn hóa, chuyển đổi dữ liệu đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


                                                                                                                                                        Cập nhật Phòng KT Q.4
 

Giới thiệu Doanh nghiệp